烟波蓝的美丽

来源:带拼音故事书大全 发布时间:2020-12-30 19:35:03 作者:故事大全 阅读量:30

烟波蓝的美丽


  gāoèrnián  gānérhuānshànglínbāndenánshēng  nánshēngshìgōngrèndehuàinánshēng  chōuyān  jià  fēichē  táo  zǎoliàn ; háiyǒupiàoliàngshēngzǒuguòshí  jiānruìdekǒushào  xiéshídexiàoshēng …… dōuzhīdàoliànshénme 


  quèhuānpiāodechángxiāoshòudeliǎnpáng  huānshēnsuìdeyǎnjīng  huānjiéàoxùndeshénqíng …… háiyǒu  huānfēichēchíérguòdezhāngyáng  huānkàozàilángānbiānyāndeyàngzi  huānchíchěngqiúchǎnggāotiàotóulándeshùnjiān ……


  huān  quègǎnkàojìn  jìngjìngdezuòzàijiàoyuèlǎnshìèrlóukàochuāngdewèizishàng  zhuōshàngbǎiběnshū  yǎnjīngyáoyáozhuīxúnzhelánqiúchǎngshàngjiǎojiàndeshēnyǐng  kànshuāngshǒubàoqiú  gāogāoyuè  chūshǒu  lánqiúyìngshēngér  rénháikěnhǎohǎoluòxià  háiyàoshǒuzhuāqiúkuāngyōuliǎngxià …… gānérdexīnjiùsuízhededòngzuò  yòuxuánérxià  shēngshēngkuāzhāngdeshēngjiānjiàotòngzhedeěr  ànránxiàtóu  xiàngzhèyàngdeshēng  tóuchéndejiǔle  zhěngréndàozuìshēnchùzhǐnéngshìshēngtàn  dàoshìshǒuzhǐxièlòulexīnshì  zàishūzhuōshànghéndefǎnmiáohuázheréndemíng  yán  yán  yán……


  tánzhǐjīngnián  zhuǎnyǎnjiùāiguòlegāosānhuǒdeyuè  gānérxìngyùndejīngshòuzhùlelàngtáoshādechōngshuā  kǎoshànglewàishěngsuǒtōngxué  yánxiàng  zhīdào  xiàngzhèyàngdehuàinánshēngshìjuékǎoshàngxuéde  zhǐyǒuliúzàixiǎochénghùndefènér  suǒ  xuǎnlezhèsuǒjiāqiāndexué  zhǐwèiwàng  juéde  shìzhèduànànliàngāijiéshùdeshíhòule  xiǎng  jiùsuànshízàiwàngliǎo  liúzuòměihǎohǎo 


  zàixīnshēngxuédiǎnshàng  tīngdàoleshúdenéngzàishúdemíng —— yán !


  yán ? gānérchàdiǎnshīshēngjiàochūlái  shìshàngyǒuqiānqiānwànwànyán  zhǐyǒuyánde  dào  shēng  shìshìshàngwéide  mànjīngxīnde  lǎnsǎnde  tuífèide  yányǒude  gānérgǎnhuítóu  huítóumèngjiùsuìle 


  zhōngjiūtáoguò  gānértóu  yǎnlèijiùliluòlexiàlái  tiānlándechángqúnshàngshèngkāileduǒduǒlèihuā ……


  qiè仿fǎngyòuhuídàolecóngqián  liǎngrénjiùtóngxiàotóngbān  yánzài  dexiāo  zòngránzàishēngdexuéxiàoyuánduìshēngshāshāng  gānérguànlezhànzàiguāngsuǒnéngdewàiwéi  yáoyáoguānzhùzheyòutáozhe  yǒushí  fángjìnxiāngle  gānérjiùguànxìngdexiàtóu  zuǒzhuǎnhuòyòuzhuǎn  duǒdeměnglefǎndàoxíngle  miǎnràngrénduōkànleliǎngyǎn  jiùduōkànliǎngyǎnér  gānérshízàishìpíngfánguòdexiǎoshēng  jīngzhùtàiduōdeguāng 


  zhēnzhèngshàngdexiāng  shìzàikāixuéliǎngyuèhòudexiàotóngxiānghuìshàng  érdeyǎnshénmíngbáidegàolegānér  wánquánrènshí  gānérjìngjìngdezhànzàibèirénzhùdejiǎoluò  kànshúliàndezhōuxuánzàibìnxiāngqúnjiāntánxiàofēngshēng  xīnzhǐshuǐ 


  xuéxiàoyuánsuǒwèidehuì  jiùshìshítángdezhuōkàobiān  téngchūzhōngjiāndechǎngzuòtīng  duōshì oK bànzòudài  gòuyǒnggǎndenánshēngshēngmenjiùshàngqián  yándàodōufēngtóugòujiàn  éryōuchàngchàngéryōu  dàngāochāo  chànggōngcuò  guāngliángde    chàngdàolejiǎluànzhēndechéng  biéshìchàngdàozuìhòudeniànbái  shìquánchǎnghǎn  ài ”“ àishéi ”“ xiāoshūshèn ”“ shéiàixiāoshūshèn ”“ wángguāngliángàixiāoshūshèn ”, fēngkuáng  gānérhǎn  zàixīn  hǎndequèshì  gānéràiyán ”, biànbiàn 


  hánjiàdàole  tóngxiāngyuēhǎohuǒchēhuíjiā  zhēndeshì    huǒchēō  jiǎnzhíyàorénchénghuāròubǐnghuà  xiāngxìndànfánjiàzuòguòhuǒchēderén  dōucéngqièshēnhuìdàoqiánzhōngguóhuàshēngdeqièxìng 


  gānérzěnmeshànghuǒchēdegēnběnméigǎnjuéle  de  yīnggāishìsuízhúliúbèirényìngtuīshàngdeba  rénzhànzàichēshàng  réngshìzhànwěn  zhèngbèirénqiánhòutuīzhī  zhīshǒuzhuāzhùle —— jìngshìyán  zhèngmiànyíngzhedeguāng  chíéryòulìngrénróngjuédeshuō :“ zhuājǐn !,’  zàichà  gānérrángǎnjuéshēnbiānxuāndeqièdōuchéngleshēngdebèijǐng  zhǐyǒu  xīnxīnxiāngtōng  shízhǐxiāngkòu  shìdewéi 


  xiǎoshídechēchéngjīngtàijiǔdehuíwèi  huǒchēdàozhàn  yánjiùhěnrándechōuchūshǒubēixíngxiàchēle  gānértiándexīnshìchénglediāoxièzàizhàntáishàngdezhàxiàndetánhuā 


  liúshuǐniánhuá  zhuǎnshùnjiùdàoleèrdeshǔjià  gānértóngxuémenqīngdǎoyóujià  yánzàizhōng 


  cóngxiǎojiùshēnghuózàinèichéngshì  gānéryǎnzhōngdeqīngdǎojiǎnzhíjiùshìtónghuàchéngbǎo  hǎibáifān  hóngzhuān绿  qīngshān绿shuǐ …… xiàzijiùhuānshànglezhèhǎibīnchéngshì  xiǎng  guǒxīnàiderénbèizizhùzàizhèměidefāngduōhǎo  guǒxiāngshǒushēngderénshìyánduōhǎo ……


  èrtiānzǎojiùxiàlexiǎo  yuándìnghǎodeláoshānlínshígǎichéngleyóuhuódòng  gānérlejìndehǎibiān  juédeláidàoqīngdǎokànhǎijiùshìwǎngláizāo 


  shìyīnwèizhèpiànhǎitānshìyóudiǎndeyuán  hǎibiānderénduō  gānérchìjiǎozǒuzàishātānshàng  rénhǎilàngpāizhechìluǒdexiǎotuǐ  gǎnjuéqièdehěn  méiyǒusǎn  línjiāshànghǎishuǐjiàn  hěnkuàijiù湿shītòule  xiàn  delánchángqúnjìngbiànchénglezhōngdehǎiyàngdeyán ! érliǎngniánqián  dāngzàishēngdechéngshìtīngdào  yán  demíngshí  jiùshìzhètiáoqúnzi  céngshèngkāiguòtóngdelèihuā 


  dūnzàihǎitānshàng  gānérhuàxiězhedemíng  yán  yán …… hǎilàngshànglái  hǎitānshàngdeqièdōusuíér  liúhén  láiyóu  ránxiǎngleshǒujiàozuò    de  xiǎng Music video wángguāngliángduìxiāoshūshènshēnghǎnài  sǎngziyǎngyǎngde  miàncháohǎi  shuāngshǒulǒngzàizuǐbiānhǎn :“ ài ……” yuǎnchùyǒuhǎoshìderénjiēhuà :“ àishéi ?” àishéi ? huàwèndelèiliúmǎnmiàn  zòngránshìzàizhèshēngdexiāng  rángǎnshēnghǎnchūdemíng 


 —— wángguāngliángàixiāoshūshèn  yánàigānér 


  tiānjiànjiànhēixiàlái  dāngtóngzhǎodàoshí  zhèngzhùdezhànzàikuàijiāoshíshàngděngdàijiùyuánméizhùdàohǎishénmeshíhòuzhǎngcháole  xìnghǎoyánshígǎndào  xìnghǎoyángòu  xìnghǎoyánshuǐxìnghǎo  xìnghǎoyán …… rànggānérzàibèihòu  liǎngshǒujǐnlǒuzàixiōngqián  yìngshìbēizheyóushàngleàn 


  hòulái  yánqìngxìngdeshuō  háihǎogānérméiyǒuxiàngbiédehànziyàngzàishuǐxiāténg  ránliǎrénzhǔndōuméimìng  zhīdào  dāngshígānérzhīsuǒzhèndìngruò  jǐnshìyīnwèixiāngxìn  háiyīnwèijiāngshēngzhìzhīwài —— jiùzhèyàngzàiyán怀huáizhōngshēnghànle 


  huídàobīnguǎn  tóngxuémenjiàngānérpíngānguīlái  shūlekǒu  yuánlái  tóngxuémenzhěngtiāndōuméixiàn  xiàhuàile  zàizhèrénshēngshūqīndefāng  jiāmiǎnluànxiǎnglái  shì  jiāfēntóuzhǎo  ránzhēngěiyánzhǎodàole  bìngshíjiùlemìng 


  shìqíngguòle  zhèfānyīngxióngjiùměibìngméiyǒuzàiliǎngrénzhījiānyǎnchūshénmeqīngméizhúdediǎnàiqínglái  liǎngréncóngqián  shìlièyànjiāoyáng  shìqīngfēngmíngyuè  liǎngxiānggān 


  suīrányánshēnbiāntáohuāfànlànfēiwénduàn  dàoshìshéiméitīngshuōshēngzuòchūshénmeqīngqīngyǒushāngdezhǐ  gānérxīnshènzhìyǒuxiēpànyányǒuyǒu  zhèyàng  jiùxīnle 


  shǐ  tóngxuémenjiùkāishǐpǎogōngzuòle  gānér  jiùmáitóuxué  juédìngkǎoyán  jiāréntóngxuémendōujiànkǎoběnxiàodeyánjiūshēng  jìngshèngsuànxiē  quèrèndìngleqīngdǎoxué  zhǐwèicéngjīngměidelánlándemèng 


  hòulái  zhēndeyuànkǎoshàngleqīngdǎoxué  dāngbēizhechóngchóngdexíngnángzàizhànzàiqīngdǎohuǒchēzhàn  yíngzhexiánxīngdehǎifēng  


  qīngqīngduìshuō  yòuhuíláile !


  éryánne  ránchūrénliàorénhuídàolexiāngxiǎochéng  shuōshìwèilexiāngqīngméizhúdeqíngmèimèi  érqiě  dànqíngmèimèimàoměihuā  wèiláideyuèrénháishìshìdeshìzhǎng !  óyuánlái  zhēnzhèngdeqīngméizhúlìngyǒurén ……


  hánjià  gānérhuíxiāngzhōngxuétóngxuéxiǎo  yánméi  quèlínglíngsǎnsǎntīngdàoshǎoguāndexiāo  shuōhòuzàisuǒshìzhōngxuédānglemínglǎoshī  hěnshòu ; érqiěshìzhǎngréndeqiānjīnjiàrénle  xīnlángshì ; gàiyīnjiùshīquèlecóngqiándecáiqíng  rénbiàndewánshìgōng  shēnbiāndeyǒuzǒudēngshìdehuàn  zàixuéxiàogǎodeshēnghěnchà ; hòulái  zhíxiàhǎi  zuòlejiāwényòngpǐnpǐnpáizǒngdài  tīngshuōhùndecuò  zhǐshìfēngliújiù  huāxīnmíngshēngzàiwài 


  gānértīngdàozhèxiēdefǎnyìngjiùshì  zěnmehuìne ? hěnxiǎngdāngmiànwènwènwèishénme  quèzuìzhōngfàngle —— rénhuó  píngshénmezhìwènrénjiā  shìshénmerén ?


  chūnjiédàole  méixiǎngdàomàoránláijiābàinián  piānqiǎogānérméizàijiā  huíláihòu  qīngàoyǒujiàoyándetóngxuéláiguòshí  xiǎngdōuméixiǎngjiùzhuīlechū  yǒuxiēshìqíngràngxiǎngchéngrènqíngshēnyuánqiǎndōuxíng  zhuīdàoyánjiāyòubèigàozhīháiméihuílái  chūleyánjiā  gānérzisuān  yǎnlèichàdiǎndiàoxiàlái —— cuòguòle  yòucuòguòle ! dàofǎnxiàoqián  liǎngrénzhōngjiūyīncuòyángchāméijiàndào 


  ànliàn  xiàngchūjiǎo  gāiyǒuxièdetiān  gānérhòujiùliúxiàozuòlelǎoshī  ránhòujiēshòuletóngshìdezhuīqiú 


  yòushìniánhánjià  gānérnánpéngyǒuhuíjiājiàn  xiàchēshíwàidezàichēzhàndàoleyán  chōngkǒujiùjiàochūledemíng  zhāodào :“ yuánláizàizhè ……” huàchūkǒujiùxiàole —— zhèfēnmíngshìzhāngàilíngdehuàma 


  yánkǒujiàochūledemíng  yǒuxiēchíjīng ,“ ó  gānér ……” duōniánjiàn  yánzǎozàishìdāngchūmǎngzhuàngshàonián  jiǎnduǎnletóu  穿chuānzhuóde西zhuāng  shénqíngyǒuxiējuàndài  zhǐyǒuxiàoláishíyǎnjiǎoméishāoyǒudāngniándexié 


  lǎotóngxuéjiànmiànránshìshì  liǎngrénliáode  nányǒushídemǎibàozhǐwéimínghuíkāile  xiāngxúnwènlexiāngshúdetóngxuéjìnkuànghòu  yánshēnshēndekànleyǎngānér  shuō :“…… biànleduō  biàndekāilǎngle  shàngxuéshíqīnggāo  shízǒngxiǎngshuōhuà  měikàndàodōuàide  kànzhèhuàixuéshēngba ……”


  shénme ? gānérchījīngdekànzheyán  qīnggāo ? zhíwéigāogāozàishàngshì  quèchéngxiǎngdào  zàixīnzhōngshìgāogāozàishàngde !


  kàngānér  yánxiào  kāikǒushuō :“ gānér  háidema ? niánmenhuíjiā  huǒchēshàngshìzhèmeduōrén  jǐnjǐnzhedeshǒu  zhǐsōngshǒujiùbèirénqúnjuǎnzǒule  jiùkàndàole …… xiàchēshí  shǒudōuméizhījuéle  duōxiǎoshía  shènzhìwéimendeshǒudōuzhǎngzàile  shéizhīgāngzhāngkāishǒujiùchōushǒukāile ……”


 —— yuánláizhǐshìdānliàn ; yuánláishénmedōude ; yuánláimenshìméiyǒuhuìde  zhǐshìmencuòguòle  cuòguò ……


  zhèshí  yándeshǒuxiǎngle  hǎoxiàngshìyàojiēderéndàole ; érnányǒuzàiyuǎnchùwēixiàozhezhāoshǒu  shì  liúlediànhuà  dàozhēnzhòng  jiùzuòbié  liǎngréndōuméiyǒushuōzàijiàn  yǒuxiērénzhuǎnshēnjiùshìtiān  zàijiànjiùle 


  hòulái  gānérzàiběntáiwānshūzhōngzhīdàolehǎishuǐdelányǒuměidemíng  jiàoyānlán  shìshàodānchúnměngdǒngdechūliàn 


Original article, reproduced please specify:烟波蓝的美丽 | 宝宝书架

下一篇:10块钱

我要评论 登录后才能发布评论

  Article archive

宝宝书架-大家都喜欢的带拼音翻译的故事大全-在线阅读    我要留言
Catfish(鲶鱼) CMS V 5.5.3