怀念我的爷爷

来源:故事大全 发布时间:2020-12-30 15:03:34 作者:故事大全 阅读量:2036

  kāimenjīngkuàiyǒusānshíniánle  zhíxiǎngxiěpiānniàndewénzhāng  dànměiyǒuzhèniàntoudōushìlèixià  jīntiānxiěxià  怀huáiniànde  jiùyòu湿shīrùnleyǎnjīng 

  xiǎngle 

  jīnniánnóngshíyüèwǎnshàngdàizheérànzhàojiāxiāng  hánjié  dezài西ānshìdekǒugěinǎinǎishāohánshí  yòugěiérjiǎnglelǎodeshì  hǎoduōshìqíngháizinénghěnhǎodejiě  zhǐdāngshìláitīng  shì  háizikàndàoyǎnliúxiàdelèishuǐ  xiǎngle 

  yǒuhǎoshēnfèn  shìpíngxiànxiǎohuìgōngshèxiǎohuìcūndenóngmín  shìpíngxiànyǜnshūgōngde退tuìxiūzhígōng  shìpíngxiànyǜnshūshègōngyíngshídeshèzhǔrèn  yòushìwénjiānbèiniǔsònghuíjiā  fǎnhuàiyòu  lèifēn  shìmencūnde  zhǔběnjiā ”。 zhìjīndōuqīngdede  zishàngguàzhe  lèifēn  depáizibèimínbīngzhepàndeqíngjǐng  xiǎoshíhòujiùhuózài  zhǔ  màozideyīnyǐng  bèirénjiàozuò  xiǎozhǔ  bèishòu  méiyǒupéngyǒu 

  deduōgōngshèdemínbīngshìxiōngxiōngchōngjìnjiāfēnqīnghóngzàobáicháfēngjiādeqíngxíng  kōngkōngdemiànwèngliángqǖnfānbiànzàitiēshàngfēngtiáo  guǎnmendehuó  shíhòu  zhǔ  demàoziràngjiārénchénzhòng  méiyǒuzūnyán  méiyǒuwèi  gèngméiyǒuchūtóuzhī 

  méijiànguòmeqínláodezhǔ  meshànliángdeběnjiā  xüēzhě 

  dezhōng  shìqínláonénggànde  zhīdàoshìgànnónghuódehángjiāshǒu  menjiājǐnyǒudefēnliú  zhuāngjiàzǒngshìzuìhǎode  yòuhuìgàngōng  gōng  cūnzuìzāngzuìlèizuìzhènggōngfēndehuóyǒngyüǎnshìde  shànggōngyào  xiàgōngzuìhòuhuí  yǒuréndīngzhene  niánfēnliáng  menjiāzǒngshìzuìhòu 


  shìjiānqiángde  dewéndezhàngbìng    tiāntiāntǎngzàichuángshàng  zàizhuāzhǒngshuài  fàngzàipiànshàngzàizibèigānniǎnchéngfěnzuòyàoyǐnzi  mìngxüán线xiànshí使shǐyòngpiānfāngshíshàngjiùshìméiyǒulezhìliáodebàn  dōuzhīdàoshìzěnmetǐngguòláide  zhīdàosuízhewéndejiéshù  jìngránxǜnbānhuīlejiànkāng  guāndejiǎng  xiànzàiduōhuódeměitiāndōushìzhuàndàode  yàozhēn 

  shìshànliángde  yüánliànglesuǒyǒuniēzàoshìshí  biānzàoliào  huǎngbàoshùliànggěimenjiākòushàng  zhǔ  màozirén  yüánliànglehàiderén  ràngdāngniángěizhěnghēicáiliàoderénzàixiěshēncáiliàoshìqíngzàixiěhuílái  shíniándàibèiluòshízhènghuīmínggōngzhí  ànzhào退tuìxiūrényüánlǐngdàodegōngshí  gěicūnzhèngzàishàngxüédeháiziměirénmǎileběnzikǔnqiān  ràngháizimenhǎohǎoxüé 

  shìqínláode  kàodexīnláozuòcōngmíngzhìhuìqióngjiāfèndòudàomíngyángzhōubiānde  zhǔ ”, xiànzàiháidecāoláozuòdeshuāngshǒu  nǎozihuó  gǎikāifànghòu  shuōdàohǎoshíhòule  yòuzháozheyàoyǎngniúyǎngshēngkǒuláodòngzhì  bèijiārénzhìzhǐle ,“   háixiǎngjiàorénjiāzàigěikòumàozima ?!” jiùkàndàoyǒuxiánzhedeshíhòu 

  xiǎoshíhòujiāqióng  méishàngguòxüé  shìtōngguòbàozhǐděngxüéshíde  dànxiědexiědehěnhǎo  máogāng  lǎojiāxiànzàiháizhēncángzheyòngguòdeběn  shàngbiānyǒuměiyüèdeshì  duānduānzhèngzhèngdexíngkǎi  hěnpiàoliàng  xiǎoshíhòujiùyāoqiúměitiānyàojiānchíliànmáo  gěizhǔnbèilezhīxiědemáo  kuàifāngzhuān  měitiānfàngxüéhuíláiyàoyòngqīngshuǐzàifāngzhuānshàngliànshūxiěèrshí  ledewàng  hòuláimáoméiyǒujiānchíliàn  méiyǒumáoxiědeyǒuyǒuyàng  qüèchéngledeshànliángzhèngzhí  chéngledejiānqiáng  suīránlǎoyǒurén  dànshàngxüéshíhěn  xüéshǐzhōngshìmínglièqiánmáo  kǎoguòqüángōngshèniánshàngtáilǐngjiǎng  shìdejiāoào 

  hěnténgài  jüédeyǒngyüǎndōuhuìdedeshēng  guǒtiānzǎoshàngchuáng  nénggěigānggāngzhǔshúdedàn  jiùshìjīntiān  gǒushàngqiáng ”( zhèshìshǎn西wèiběipíngyüándefāngyán  shìshēng ), deshēngle  luòshízhènghòu  guānkāilǎng  huānqínqiāng  àitīng  àichàng  tāoqián  yònggōnggòumǎiyüè  zhīqínqiāngbān  duànshíjiānzuìdejiùshìwǎnshànggěicānjiāqínqiāngbānhuíjiādekāimén  jiùwéichīdàihuíláidediǎnxīn  shíniándài  nóngcūnjiāhóngbáishìhuìjiàoqínqiāngbānláichàng  méiyǒubàochóu  sànchǎngshízhǔjiāhuìchàngshízhuōzishàngguǒpándediǎnxīngěiměiwèibānchéngyüánfēnle  rénnéngyǒuliǎngsānkuài )。 zhídàoyǒutiān  zàiwàicānjiājìncūnjiāhūnránbìng  nǎozhòngfēng  bèiyòngjiàchēhuíjiā  jiùzàiméiyǒuchàngguòqínqiāngle  shìàide  zài西ānshàngxüékuàidàofàngjiàdetiān  tuōzhebìnghuìmànmànnuódàojiēdàoshàngtiāntiānděng  zhídàohuílái  zhīdàoshíhòutàiài  kuàifàngjiàshí  huìsuànzheshíjiān  děnghuíjiāràngpéizhe  téngàigèngduōxiē  wèiméiyǒushǎojiàn

  bìngzhòngdeshíhòu  gěijiārénjiāodài :“ qiànrènrénde  biérénqiànde ”。 shìmenzhīdào  zhèbèizibāngzhùguòderén  jièchūdeqiántàiduōle  jièbiéréndedōuháishàngle  biérénjièméiháidedōujiàole ,“ biérénqiàndele ”。 měiměixiǎngdàozhè  jiùlèiliúmǎnmiàn 

  méiyǒugěimenliúxiàshénme  shuō  zánmenjiābèibèidōushìhǎorén  yàozuòlǎoshírén  yàotángtángzhèngzhèngzuòrén ”。 shìsòngzàngshí  méiyǒuchūlái  bēishāngzhǐzàidexīn  zàidezhèmeduōnián  duōmèngxǐng  xiànzài  měiměixiǎng  ránshìlèiliúmǎnmiàn 

  dejiàozhāngwénshèng  shìtōngde  nóngmín ”, shēngshànliáng  qínláo  zhèngzhí  yǒnggǎn  jiānqiáng  huò  怀huáiniànde  xiǎng 

  jǐnwénmiǎn怀huái  míng 

Original article, reproduced please specify:怀念我的爷爷 | 宝宝书架

我要评论 登录后才能发布评论

  Article archive

宝宝书架-大家都喜欢的带拼音翻译的故事大全-在线阅读    我要留言  网站地图
Catfish(鲶鱼) CMS V 6.7.3