接受不完美,与自卑和平共处

来源:故事大全 发布时间:2020-12-30 14:29:51 作者:故事大全 阅读量:946

  jīntiānxiǎngjiāfēnxiǎngxiēderénshēngjīngyàn  shuō  zài 4 yüèdeshíjiānnèiwánchéngjiǎnzhòngjìn 40 jīnderèn 

  cóngxiǎojiùfēichángbēi  yīnwèideshùxüéchéngbiéchà  qüánbāndeshùxüépíngjǖnfēnshì 80 fēnshí  defēnshùshì 8 fēn  tóngxüémendōujüédedenǎoziyǒuwèn  lǎoshīmenjüédejiāngláihuìyǒushénmechū  xīnhěnnánguò  jiùwènzěnmebàn  shuō :“ méiguān  dàizhǎoxiēxüédejiějüébàn 。” shénmejiějüébànne  dàibài访fǎnggōngshī  zǒuzàishàng  xīnxiǎngzhèxüéle  zěnmehuìyǒurénzhǎogōngshīzhìnǎozine  jiéguǒmendàoxiànchǎngkàn  yǒu 3000 duōréndōuzuòzài  dāngshíyǒuliǎnggǎnshòu    mendechéngshì  shìzěnmeyǒuzhèmeduōnǎozihǎoderén  èr  bìng  jīngguò  zhìliáo ”,“   guǒránchūxiànle  qiánshùxüéshìhěnshǎode  shīduì  gōng  hòu  deshùxüéjiùzàiméiyǒuguò 

  zhèshìgēnbēizuòzhàn  qüècǎnbàiérgàozhōng  dàizhezhèzhǒngrénděngdexiǎngguòlezhěngxüéshēngshídài  zhídàocānjiāgōngzuò 

  wèishénmecānjiāgōngzuòzhīhòu  ránméiyǒuzhèzhǒngzhìshàngdebēigǎnlene  yīnwèiméiyǒushùxüékǎoshìlea 

  degōngzuòzhǐyàokàoyǜnsuànjiùzuòdehěnhǎo  zàinándiǎndejiāogěidiànnǎojiùwánchéng  suǒzàishíhòu  wánqüánbǎituōlezhìshàngdebēigǎn  dànshì  lìngwàijiànshìqíngyòugěiyíngzàoledebēigǎn —— de线xiànkāishǐwǎnghòu退tuìle 

  zuìjìnkànlexīnwén  shuōzuìzǎode “90 hòu  kāishǐtóule 。“90 hòu  lǎoshìwánshǒu  wándiànnǎo  áo  hǎohǎochīfàn  tóucáiguài  shíhòucái 22 suì  tóu  diàodetóujiùhuìxiàshuǐdào  shìguòzhǒngfāng  shēngjiāngwǎngnǎodàishàng  wǎngtóushàngdǎo  ràngzhěngnǎodàimànzhezhǒng  rén  dewèidào  ránhòushénmezhōngyào  西yào  mínjiānde  guānfāngde  suǒyǒuzhìtuōdefāngdōushìguòle  dàndōuméiyòng   25 suìshí  线xiànjīngdàotiānlínggàile  yǎnshénhǎodexiǎohuǒbànkāishǐguǎnjiào    le  shìsuànguànzishuāi —— zhíjiēguāngtóu  zàidiàndeshàng  pèngdàoledānwèidelǐngdǎo  lǐngdǎoshuō :“ néngguāngtóu  leguāngtóuhuìyǐngxiǎngxíngxiàng 。” shuō :“ detóushàngyàodiàoguāngle  biànchéngchúntiānrándeguāngtóu  dàoshíhòuháishìyànga !” lǐngdǎojiùshuō :“ zhèniánqīngrén  gāizǒudewāndōuhuìshǎo  yàoxiàngmenxüé  liǎngbiāndetóuliúcháng  jiāochāgàizàitóudǐngshàng  zhèyàngbiérénjiùhuìxiànshìtóule 。” zhǐhǎocóngmìng  dāngshízàichǎngdānchē  fēngchuī  liǎngbiāndetóujiùhuìshùlái  xiànghǎidàiyàngzàikōngzhōngpiāodòng  zhǒngchǐdegǎnjüé  menhuìxià 


  dāngshí  zuòlehěnhóngde  míngjiào  jiàoshòuxiǎoxīng ”( hòugǎiwéi  jiàoshòuxiǎoxīng ”), zǒngshìdàizhemiàn  shìyīnwèidebēixīnzàizuòsuì  dānxīnzhāixiàmiàn  guānzhòngjiùhuìshuō :“ ā  yüánláixiǎoxīngzhèrényòuyòupàng  hǎonánkàn 。” jiēshòuzhèshìshí  zhǐnéngtōngguòdàimiànláigēndebēixīnzuòzhàn  miàndàile 5 nián 

  dànhòuláiláidàoběijīngzhuǎnhángzuòdǎoyǎn  xíngshàngdebēigǎnránxiāoshīle  yīnwèixiàn  běijīngyǒuhǎoduōréndōushìguāngtóu  běijīngshìzuòhěnshéndechéngshì  jiādōubiànchéngxiǎngyàodeyàngzi  méiyǒurénduìshuōjiào  méiyǒurénhuìkànshùnyǎn  zhǐyàozuòhǎo  gānrǎobiérénjiùxíng  suǒhuànlehuánjìnghòu  zàiméiyǒudàiguòmiàn  zhīzhàndòule 5 niándebēideyüántóu  jiùzhèyàngmíngmiàodexiāoshīle  chénglekuàideguāngtóudǎoyǎn  dànshì ,2016 nián  yòuyǒujiànshìqíngyǐnleqiánglièdebēigǎn 

  xīnxīnzuòhǎolelièdeběn  yüánběndìnghǎodenánzhǔjüérándàngyǒuchōng  zàiduǎnshíjiānnèizhǎodàoshìdeyǎnyüánláiyǎnzhè  zuìhòuzhǐnéngdǎoyǎn  yàoyǎndejüéshì 30 suìzuǒyòudeqīngniánnán  dànshì  gēnběngǎnzhànzàijìngtóuqián  gēnběngǎnzhǎnxiàn  yīnwèijüédeyòupàngyòulǎoyòunánkàn  guǒdāngshíwánchéngliǎozhèzuòpǐndepāishè  zhīqiánniánxiōngmendejiùqüánbáifèile  suǒjüédìngyàozhànshèngbēi  kāishǐjiǎnféi  zhēngcóngyóudezhōngniánpàngzibiànchéngyīngjǜndeqīngniánshòuzi 

  dejiǎnféihuàshìxiānguǎnzhùzuǐ  chīniánfànshí  duānzhewǎnshuǐzhǔdeqīngcài  kànzhejiāchīpái  zhū  hóngshāoděngzhǒngměishí  jüédeshìshénjīngbìng  dōu 30 duōsuìlejìngránháiyàojiǎnféi  dànshìréndànjiāndìngbiāo  jiùjiàoróngchéngsuǒyüàn  jiùshìcóngtiānwǎnshàngkāishǐguǎnzhùzuǐde  ránhòuliánchīle 4 yüède  jiànshēncān ”, bìngqiěliánjiànshēn 4 yüè  zuìzhōngshíxiànlebiāo 

  jiādōushuō  shòuxiàláihòujīngshénbiàndebiéhǎo  nénghǎoma  shǎoleshíjīnròu  pǎoláibiékuài  biékuàidexīntàipāiwánle  dànshìxiànlecándeshìshí  suīránshòuxiàláile  dànbìngméiyǒubiànyīngjǜn  gēndebēixīnzuòzhàn  yòushībàile  zhǐshìcóngnánkàndepàngzibiànchénglenánkàndeshòuzi  guòduìshēnxíngxiàngdebēigǎnxiāoshīle  méiyǒuzhànshèngxiēbēixīndeyüántóu  dànshìbiànchénglechāoxìnderén 

  cóngzhìshàngdebēidàoxíngshàngdebēi  zàidàoxíngxiàngshàngdebēi  zhízàibēizuòzhàn  zhíshìzhegǎibiànzhèqiè  dàndàozuìhòucáixiàn  shígēnběnméiyǒuyàobēizhàndòu  yīnwèishàngtiāngěideqiè  hěnduōshíhòushìméiyǒubàngǎibiànde  yàng  gòucōngmíng  méiyǒushùxüétiān  bèizinéngchéngwéizàishùxüéfāngmiànhěnyǒuzàoderén  dànméiguān  cóngshìduìshùxüéyāoqiúgāodegōngzuò  yàng  zhōuwéiderénjüédetàiyǒuxìngle  dànméiguān  huànméiyǒurénjüédedehuánjìng  yàng  méiyǒubiéhǎokàndewàibiǎo  dànméiguān  duànliànshēn  ràngshēnjiànkāng  xīntàibiànhǎo  mengēnběnyàozhànshèngbēi  yīnwèiměiréndōuwánměi  měiréndōuhuìyīnwèidewánměiérchǎnshēngbēixīn  dōuhuìzàirénshēngdemǒujiēduànchǎnshēngbēixīn  guǒyàobēizuòzhàn  mezhèbèizikǒngdōuxiūzhǐ  guǒgēnyàng  wánměi  jiùjiēshòudewánměi  debēipínggòngchǔ  bēibiànchéngqiánjìndedòng 

Original article, reproduced please specify:接受不完美,与自卑和平共处 | 宝宝书架

上一篇:与父亲一起睡
下一篇:绝境之下

我要评论 登录后才能发布评论

  Article archive

宝宝书架-大家都喜欢的带拼音翻译的故事大全-在线阅读    我要留言  网站地图
Catfish(鲶鱼) CMS V 6.7.3