父亲,我那农民父亲

发布时间:2020-12-30 10:18:14 作者:故事大全 阅读量:512

   zàidezhōng  qīnshìyánderén  yǒushízhǐshìyán  jiǎnzhíshìmánhèngdào  jiǎng    zàitángqiánèr  chúxiàdeqīnxīnténgguò  jiùjiàoliùsuìde  tuō ”( quàn ), shuō :“ ā  fāngyán  ā  zuìténgle 。” qīnrénshìyǔnbiérén  tuō  de  shéi  tuō  jiùshéi  liánqīnwài  tīnghuàdezhēndeshàngqiánbàozhùqīndexiǎotuǐ  zhànzhànjīngjīngdeshuō :“ biéèrle 。”“ èrjiù !” shuōzheyángshànbāndeshǒujiùwǎngtóushàng  xiàdeshuāngyǎnbǐngzhù  shuāngxiǎoshǒuběnnéngdedegèngjǐnle  zhīshìzhèchūledeshìzhīqíng  háishìzhēnqīnsuǒshuō  zàiqīnyǎnzhōng  érzizuìténg  zǒngzhīzhèdezhōngméiāichéng  dànguìshìmiǎnliǎode  qīndelǐng  shuō :“   guìdàoèrpángbiān !”

   qīn  nóngmínqīnniántóu  nóngcūnshēnghuóshìqīngde  qīnzhǎngniánbēnzàiwài  niánnánhuíjiā  měihuíjiā  qīnzǒngshìcóngxiāngjiǎochūjǐnyǒudeliǎngdànwèijiānshàng  shízàiwàishū  èrzàiwàiláozuò  zhǐyǒuchéngtiāngēnzàiqīnshēnhòudiāndiānde  xiǎoháiméichūshēng )。 qīnzǒngshìjiāngdànfēnbàngěi  ránhòushēngduàn :“ zǒu  biānchī !” jiùxìnggāocǎilièdeshuāngshǒupěngzhedàobiānmànmànpǐn    zhīshì饿èleháishìzěnmede  zǒngzhīméizǒuchūduōyuǎn  shǒuzhōngdejiāndànjiùméile  érdànxiāngdeyǐnyòuyòuzhànshèngleduìqīndewèi  rěnzhùzhuǎnguòshēnlái  shuāngxiǎoyǎndezhídīngzheqīnwǎnzhōngdedàn  shēnzijiùyuènuóyuèjìn  qīnhuǒle  liántóngwǎnzhōngdebànwǎnfànwǎngshǒushàngsāi :“ gěi !”“ āzhēnhǎo !” huāntiāndepěngzhejiùpǎo  gēnběndǒngdezhèshìqīn  huǒ  le 

   jīntiān  zàimendeháizikànlái  zhèjiǎnzhíshìde  jiùbànwǎnfàn  dànma  shìde  jīntiāndezhìfēngle  ròudànxiāpíngchángnéngzàipíngchángle  ránérzàidāngniándenóngjiā  zinéngtiánbànbǎojiùxiètiānxièle  fàn  yóujiāndànránchéngleshàngděngjiāyáo 

   qīnshìnóngmín  nóngmínyǒunóngmíndeàiziqíngjié 。1985 nián  shēngdewàichūxué  zhōngránbìngzhùjìnleyuàn  tīngshuōyàokāidāo  zhǐtuōrénlediànhuàgěi  hòuláidāoméikāichéng  zàisāntiānhòujiùchūyuànhuídàolexuéxiàoxiūyǎng  fǎnxiàohòudeèrtiānzhōng  qīnjiùfēngchéndejìnlemén  jiànmiànhuàjiùshuō :“ yàoshìzhǐhuīguānjiùliǎole  jīnréndiàodàozhè  míngtiānréndiàodào !” kànzheshēngdeyàngzi  zhīyǎnjīngzhēngliǎngshuāng  menzuòxiàmànmànshuōláicáizhīdào  yuánláitīngshuōbìngle  jiùgǎnwǎngwàichùtīng  jìngrándàohuíle !“ xiànzàizěnmeyàngle ?”“ méishìle 。” kànzhenéngzǒunéngdòngde  fànkěnchīdiàotóujiùzǒu  xuéxiàojiāyǒushíshānne  zàiménbiān  wàngzheqīndebèiyǐng  jiǔjiǔméishuōhuà 

  1989 nián ,63 suìdeqīnyīnshídàoáishìle  zuìhòukànshí  tǎngzàizhúshàngnéngdòngle  shíxiǎoérzicáichūshìyuè  yàobàozheháizitiējìnmiànqián  ránhòuyòngchàndǒudeshǒuzheérzideliǎnduìzishuō  zhèháizijiāngláiyǒuchū  liǎyàohǎohǎodài  hòuláitīngqīnshuō  qīnrènwéisūnérbèizhōngzizuìxiàng  zhīshìqīnzhèlínzhōngqiándejiāngdexìngchuánlexiàlái  háishìzàimíngmíngzhīzhōngzhíguānzhùzhedesūnér  zǒngzhīshìxiǎoérzidebǐngxìngyuèláiyuèxiàngqīn  gěngzhí  huǒ  yàoqiángjìngér  měiměikàndàoérzi  chōng  jìnshí  jiùzàixīngàowèiqīn  nínlǎorénjiāyǒuchuánrénle 

   jīnqīnzhǎngmiánxiāngdeqīngshān绿shuǐzhōng 15 niánle  guòhuì  yīnwèichángbànshēnbiāndeyǒudeèrérzi —— deèr  èr 19 suìnián  yīnbìngzàijiāshídetàipíngshānlínchǎngguòshì  shìjiàndàoqīnfàngbēishēng  liántiānchī 

   qīnshìdetóunián  lùnzài  zǒnghuìzàidexiéxiéziwèishàngfén  便biànqīnshǒuzàifénshàngjiāpóu  jīn  shēnzàixiāngnéngànshíhuí  xiǎoérzijīnniánkǎoshàngshìzhòngdiǎngāozhōng  xuéfánmáng  shì  zhǐzàidiànhuàzhōngzàisāndīngzhǔ  yàomenzàizhǒngshíjié  yóushìqīnde  dàizàiqīnfénqiánsānxiǎngtóu  shìduìqīndeniànqiànjiù 

Original article, reproduced please specify:父亲,我那农民父亲 | 宝宝书架

我要评论 登录后才能发布评论

  Article archive

宝宝书架-大家都喜欢的带拼音翻译的故事大全-在线阅读    我要留言
Catfish(鲶鱼) CMS V 6.2.3